S T A N O V Y

 

TJ JISKRA JESENÍK, z. s.

____________________________________________________________

 

 

Článek I.

 

Základní ustanovení

 

TJ JISKRA JESENÍK, z. s.  (dále jen TJ) je samosprávný a dobrovolný svazek členů, kteří provozují sport, turistiku, osvětovou a vzdělávací činnost.

 

Sídlem TJ je Studený Zejf 58 , 790 82 Písečná.

 

 

Článek II.

 

 1. Základním posláním TJ je

 

 1. organizovat sportovní činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, vytvářet pro ně materiální a tréninkové podmínky
 2. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže
 3. budovat, provozovat a udržovat sportovní zařízení, která vlastní nebo užívá
 4. vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svých cílů, a to zejména vlastní hospodářskou činností
 5. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel a umožnit jim širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec     
 6. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi a jednotlivci
 7. zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů
 8. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou veřejně prospěšné činnosti a osvětové činnosti   

 

 1. TJ může výlučně k podpoře své hlavní činnosti provozovat hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti.

 

 

Článek III.

 

Orgány TJ jsou:

 

 1. Valná hromada jako orgán nejvyšší
 2. Výkonný výbor jako orgán výkonný
 3. Předseda jako orgán statutární

 

 

Valná hromada

 

 • Valná hromada je orgánem nejvyšším a je složena ze všech členů TJ starších 18 let, případně ze zástupců všech sdružených oddílů starších 18 let (přičemž platí zásada, že za každých 5 členů oddílu je vysílán 1 zástupce). Valnou hromadu svolává k zasedání výkonný výbor nejméně jedenkrát do roka
 • Valná hromada se svolává pozvánkou zaslanou členům, a to buď na adresu bydliště, nebo na elektronickou adresu.     
 • Pozvánka musí vždy obsahovat: místo a čas konání zasedání a program jednání VH
 • Výkonný výbor je vždy povinen svolat valnou hromadu z podnětu nejméně 2/3 členů spolku starších 18 let nebo z podnětu kontrolní komise nebo z podnětu předsedy TJ. Nesvolá-li v tomto případě výkonný výbor valnou hromadu do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět poslal, oprávněn svolat zasedání valné hromady, sám.
 • Do působnosti valné hromady náleží zejména:
 1. Rozhoduje o vzniku a zániku TJ, v případě zániku o majetkovém vypořádání
 2. Rozhoduje o změně stanov včetně změny názvu. Rozhodnutí o změně sídla však náleží do působnosti výkonného výboru
 3. Rozhoduje o volbě a odvolání členů výkonného výboru a o volbě a odvolání předsedy
 4. Schvaluje výsledek hospodaření
 5. Rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem TJ
 6. Schvaluje rozpočet výkonného výboru a příspěvky oddílům
 7. Určuje hlavní směry činnosti TJ
 8. Schvaluje jednací řád valné hromady, volební řád, organizační řád, případně další jiné vnitřní předpisy dle těchto stanov
 9. Schvaluje výši a splatnost členských příspěvků
 10. Rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení
 • Valná hromada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím, v případě, že čtvrt hodiny po plánovaném zahájení není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je valná hromada usnášeníschopná v počtu přítomných. 
 • K platnosti usnesení valné hromady je potřeba nadpoloviční většina přítomných
 • K platnosti usnesení o zrušení spolku či jeho přeměně a k rozhodnutí o změně stanov je potřeba alespoň 3/5 většina přítomných
 • O mimořádném bodu jednání, který nebyl uveden v pozvánce o jednání VH lze jednat a rozhodnout o něm v případě, že s tím souhlasí alespoň 3/5 většina přítomných    
 • Zasedání VH řídí až do zvolení předsedajícího VH předseda TJ nebo pověřený člen výkonného výboru, dále se průběh zasedání VH řídí jednacím řádem, v případně volební VH též volebním řádem
 • Ze zasedání VH je pořízen zápis, ze kterého musí být jednoznačně patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány VH byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen spolku je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle TJ, a to v určených dnech a hodinách   

 

 

Výkonný výbor  

         

 • Výkonný výbor zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti TJ v období mezi zasedáními valné hromady
 • Výkonný výbor má počet členů stanovený zpravidla podle velikosti členské základny na každé valné hromadě. Vždy však má předsedu, tajemníka a hospodáře. Počet členů výkonného výboru musí být lichý.
 • Funkční období výkonného výboru je čtyřleté
 • Výkonný výbor svolává k zasedání předseda nebo v případě, kdy tak předseda neučiní, může tak učinit jiný člen výkonného výboru, a to podle potřeby
 • Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
 • Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřeny těmito stanovami do výlučné pravomoci valné hromady či jiných orgánů TJ
 • Výkonný výbor zejména:
 1. Zabezpečuje plnění usnesení a rozhodnutí VH, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci
 2. Organizuje a řídí činnost TJ
 3. Schvaluje a vydává vnitřní předpisy TJ, pokud jejich vydání a schválení není výlučně svěřeno do působnosti VH
 4. Připravuje podklady pro jednání a rozhodování VH
 5. Dbá o hospodárné využívání a údržbu majetku TJ
 6. Zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, Českomoravskou sáňkařskou asociací, Českou unií sportu a ostatními sportovními organizacemi a jednotlivci
 7. Rozhoduje o vyloučení člena za podmínek těchto stanov

 

 

Předseda, tajemník

 

 • Předseda je statutárním orgánem TJ
 • Předseda může na základě plné moci pověřit tajemníka jednáním jménem TJ
 • Předseda a tajemník jedná jménem TJ, a to v souladu s rozhodnutím VH a VV
 • Předseda a tajemník mohou v souladu s těmito rozhodnutími jednat každý samostatně. V případě, že předseda nebo tajemník jedná jménem TJ v rozporu s těmito rozhodnutími, je povinen nahradit TJ škodu, kterou tímto jednáním způsobil
 • Předseda nebo tajemník podepisuje jménem TJ tak, že k vytištěnému nebo nadepsanému názvu TJ připojí svůj podpis              

 

 

Článek IV.

 

Členství v TJ

 

 1. Členem TJ se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která souhlasí s posláním TJ, a to podle obecných zásad členství schválených valnou hromadou.
 2. O přijetí za řádného člena rozhoduje výkonný výbor na základě podané písemné přihlášky zájemce o členství.
 3. Valná hromada může udělit čestné členství fyzickým nebo právnickým osobám, které se zasloužily o rozvoj sportu.
 4. Spolek vede seznam svých členů. Zápisy a výmazy v tomto seznamu provádí VV TJ, a to prostřednictvím usnesení z jeho zasedání, kdy jeho přílohu tvoří aktuální znění seznamu členů TJ. Seznam členů je přístupný všem členům TJ. VV musí žadateli zpřístupnit seznam členů TJ na jeho písemnou žádost do 30 dnů od podání žádosti. Jiným způsobem seznam členů TJ zpřístupnit nelze.
 5. Ukončení členství

      a) členství v TJ zaniká vystoupením člena z TJ

      b) vyloučením pro porušení povinností stanovených v článku V. těchto stanov

c) úmrtím člena  

d) zánikem TJ, dobrovolným rozpuštěním, sloučením s jiným sdružením anebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění

Členství zaniká dnem rozhodnutí VV o vyloučení člena. Vyloučený člen může do 15 dnů od doručení rozhodnutí VV TJ v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala valná hromada TJ. Valná hromada zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo těmto stanovám.

Člen TJ může vystoupit v případě, že tento svůj záměr oznámí VV TJ. Vystoupení člena je účinné dnem oznámení o vystoupení. 

 

 

Článek V.

 

Práva a povinnosti členů

 

 1. Řádní členové TJ mají zejména právo:
 1. podílet se dle svých osobních schopností na činnosti TJ
 2. volit a být voleni do orgánů TJ za předpokladu plné svéprávnosti
 3. hlasovat na VH TJ
 4. účastnit se soutěží pořádaných TJ
 5. využívat všech služeb poskytovaných TJ
 6. podávat návrhy všem orgánům TJ a obracet se na ně se svými připomínkami

 

2) Čestní členové TJ mají právo:

a)   podílet se dle svých osobních schopností na činnosti TJ

b)   účastnit se zasedání orgánů TJ s  hlasem poradním

c)   využívat všech služeb poskytovaných TJ

d)   podávat návrhy všem orgánům TJ a obracet se na ně se svými připomínkami

 

 

  3) Povinnosti členů TJ jsou zejména:

 1. dodržovat stanovy a vnitřní předpisy TJ
 2. řídit se při výkonu sportovní činnosti vnitřními předpisy a pravidly vydanými TJ a základními etickými a mravními normami sportovce
 3. řádně hradit stanovené příspěvky a další finanční povinnosti vyplývající z rozhodnutí a usnesení orgánů TJ, smluv a vnitřních předpisů TJ
 4. podílet se podle svých možností a schopností na naplňování účelu a hlavní činnosti TJ  
 5. šetřit, chránit a zvelebovat majetek, který slouží TJ k zabezpečení jeho činnosti, jakož i usilovat o dobré jméno TJ
 6. řádně plnit funkce a úkoly, do kterých byl zvolen nebo kterými byl pověřen

 

                                                          

    

    Článek VI.

 

Oddíly

 

 1. Oddíl je základním článkem TJ, který nemá právní subjektivitu.
 2. Oddíl je zřizován podle příslušnosti členů k určitému druhu sportovního odvětví, které je v TJ provozováno.
 3. Hospodaření oddílu se řídí vnitřními předpisy a pravidly TJ.
 4. O zřízení a zrušení oddílu rozhoduje valná hromada.

 

 

Článek VII.

 

Majetek a hospodaření            

 

1)  Zdrojem majetku TJ jsou zejména:

 

 1. členské příspěvky
 2. příjmy z vedlejší hospodářské činnosti provozované k podpoře činnosti hlavní
 3. příjmy případně dosahované v souvislosti s hlavní činností, zejména v souvislosti s provozováním sportovních zařízení a organizovaní sportovní, tělovýchovné, turistické a osvětové činnosti
 4. příspěvky a dotace od střešních organizací či sportovních svazů
 5. dotace a příspěvky ze státního rozpočtu nebo jiných veřejných rozpočtů, granty apod.
 6. dary

 

2)  Majetek TJ je ve vlastnictví TJ jako celku. O převodech vlastnického práva k majetku kromě majetku nemovitého, i o jeho nabývání a pozbývání a o všech dalších dispozicích s ním, rozhoduje výkonný výbor. O veškerých dispozicích s nemovitým majetkem rozhoduje valná hromada.

           

3)  V případě zrušení TJ bez právního nástupce bude provedena jeho likvidace za účelem vypořádání majetku. Likvidátora jmenuje valná hromada. Likvidační zůstatek po provedení likvidace může být použit pouze k veřejně prospěšným cílům s tím, že přednostně bude nabídnut právnické osobě s účelem a statutem obdobným účelům a statutu TJ. Jestliže TJ obdržela účelově vázané plnění ze státního či jiného veřejného rozpočtu, naloží likvidátor s příslušnou částí likvidačního zůstatku podle rozhodnutí příslušného orgánu poskytovatele tohoto účelově vázaného plnění.

 

4)  Příjmy plynoucí z hospodářské činnosti rozděluje valná hromada s přihlédnutím k potřebám a zájmům TJ (včetně jednotlivých oddílů).

O zániku TJ a jejím majetkovém vypořádání rozhoduje VH, nebo mimořádná VH. K platnosti tohoto rozhodnutí je zapotřebí souhlasu 3/5 z celkového počtu delegátů.

 

 

Článek VIII.

 

Jednání jménem TJ

 

 1. Jménem TJ jedná předseda nebo tajemník. Každý samostatně. Dále může na základě pověření předsedou jednat člen VV na základě pověření předsedou.

 

 

        Článek IX.

 

       Závěrečná ustanovení

 

1)  Není-li v těchto stanovách uvedeno jinak, řídí se organizace a činnost spolku ustanoveními § 214 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník).

 

2)  Tyto stanovy byly schváleny ustavující schůzí v Jeseníku dne 7. 6. 2018 a tímto dnem nabývají účinnosti.