Sportovní vzdělávání

Ve městě Jeseník lze nabídnout našim členům základní a střední vzdělávání s rozšířenou výukou sportu.

Po absolvování střední školy se nabízí možnost studia na tělovýchovné fakutě Univerzity Palackého v Olomouci.

 

ZŠ Jeseník - pracoviště sportovní Nábřežní

 
Adresa: Nábřežní 28/413, Jeseník, 790 01

Tel.: 584 401 200 resp. 731 406 111

Email.: skola@zsjesenik.cz

 

 

ředitel školy Mgr. Dominik Liberdaa dominik.liberda@zsjesenik.cz +420 730 155 233
zástupce ředitele Mgr. Magdalena Bendová magdalena.bendova@zsjesenik.cz +420 731 406 073
výchovný poradce Mgr. Libuše Janečková libuse.janeckova@zsjesenik.cz  

výchovný poradce

RNDr. Miloslava Holubová miloslava.holubova@zsjesenik.cz  

 

GYMNÁZIUM SE SPORTOVNÍ PŘÍPRAVOU - NOVÝ STUDIJNÍ OBOR V JESENÍKU!

Pozor – prvotní informace pro žáky vyšších ročníků základních škol a jejich rodiče.
Gymnázium Jeseník připravuje ve spolupráci s Olomouckým krajem a několika sportovními oddíly k otevření nový studijní obor, a to Gymnázium se sportovní přípravou (kód oboru 79 – 42 – K/41). Záměrem školy je vytvořit i pro sportovně nadanou mládež jesenického, šumperského, olomouckého, či ostravského regionu atraktivní možnost studia srovnatelnou s takovou, jaká je v současné době realizována na 15 dalších gymnáziích po celé České republice.

Od školního roku 2015/2016 se plánuje zřízení jedné třídy tohoto čtyřletého studia pro žáky vycházející z 9. ročníků základních škol či odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Vzhledem ke specifikům našeho horského regionu, ale i k zázemí jesenických sportovních oddílů a výsledkům jejich dosavadní činnosti budou pilotními sporty nově otevřeného oboru běžecké a sjezdové lyžování. Výhledovým cílem by se mělo stát i postupné rozšíření nabídky o další, přednostně olympijské, sporty, primárně související s naším horským prostředím (cyklistika, horská kola...).
Co nabízí gymnázium se sportovní přípravou studentům? Především samozřejmě kvalitní všeobecné gymnazijní studium zakončené maturitní zkouškou, ale navíc v Olomouckém kraji zatím ojedinělou možnost sportovní přípravy v uvedených sportech na vysoké úrovni. Příprava bude probíhat ve spolupráci s lyžařským svazem, oddílem Fénix Ski Team Jeseník a Lyžařskou akademií Jeseníky Petříkov.
V čem bude studium žáků na GSP „jiné"? V učebních plánech proti klasickému gymnáziu budou jen nevýznamné rozdíly, podstatná diference bude ovšem v oblasti tělesné výchovy a vlastní sportovní přípravy, pro kterou rámcový vzdělávací program stanovuje týdenní dotaci 16 hodin (ve srovnání s pouhými 2 hodinami tělesné výchovy „klasického" gymnázia). Sportovní příprava bude zahrnovat sportovní tréninky, soustředění, účast na sportovních soutěžích a regeneraci vedoucí k zajištění rozvoje výkonnosti ve zvolených sportech na vysoké, případně i vrcholové úrovni. To vše pod vedením zkušených trenérů s licencí minimálně 2. trenérské třídy. Absolventi školy budou mít předpoklady pro vysokoškolské studium zejména na fakultách tělesné výchovy a sportu či tělesné kultury pedagogických fakult, mohou nalézt uplatnění jako trenéři, lektoři sportovních kurzů či pracovníci v oblasti fyzioterapie, fitness aj.
Změna se bude týkat i samotného začleňování sportovně nadaných žáků do nového oboru. Žáci budou ke studiu přijímáni na základě talentové zkoušky konané vždy v lednovém termínu předcházejícího školního roku. Podrobná kritéria talentové zkoušky budou včas zveřejněna na www.gymjes.cz. Přihlášky ke studiu v oboru gymnázium se sportovní přípravou od září školního roku 2015/2016 je ovšem třeba podat již do konce listopadu 2014! Pro žáky ze vzdálenějších regionů je škola schopna zajistit internátní ubytování v Jeseníku.

Výše uvedený text je pouze základním seznámením s nově připravovaným oborem, pro detailní informace se v případě zájmu neváhejte nejlépe v dostatečném předstihu obrátit na vedení Gymnázia Jeseník (skola@gymjes.cz , telefon 584411429).

Těšíme se na budoucí spolupráci se všemi sportovci, trenéry i rodiči!

Gymnázium Jeseník

 Komenského 281,  790 01 Jeseník
IČ:  60 045 141
ID datové schránky:  w4ej52x
tel.: +420 584 411 429
fax: +420 584 412 072
e-mail: skola@gymjes.cz

ředitel:

PaedDr. Antonín Javůrek


zástupce ředitele:

Mgr. Stanislav Jurník


 

 

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci

Adresa:

Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Tř. Míru 115
771 11 Olomouc
tel.: 585 636 009
fax: 585 412 899
e-mail: dekanat.ftk(at)upol.cz
(sekretariát děkana)

Základními studijními směry FTK UP jsou: studium učitelství tělesné výchovy, fyzioterapie, aplikované tělesné výchovy, rekreologie, tělesné výchovy a sportu, ochrany obyvatelstva a managementu sportu a trenérství. Magisterské studium je koncipováno jako pětileté a dvouleté navazující, bakalářské studium jako tříleté. Na fakultě je rovněž realizován doktorský studijní program oboru kinantropologie. Bakalářské studium fyzioterapie, magisterské studium učitelství tělesné výchovy, navazující magisterské studium fyzioterapie a navazující magisterské studium rekreologie probíhá pouze formou prezenční. Studijní programy Aplikované tělesné výchovy a bakalářské studijní programy Rekreologie, Tělesná výchova a sport i Ochrana obyvatelstva uskutečňuje fakulta ve formě prezenční i kombinované. Bakalářský studijní program Management sportu a trenérství probíhá pouze ve formě kombinované. Doktorský studijní program oboru Kinantropologie je realizován ve formě prezenční i kombinované. Magisterský a bakalářský studijní program Aplikované tělesné výchovy nabízí fakulta i studentům se zdravotním postižením, kteří splňují požadavky sportovní mobility. Fakulta tělesné kultury vytváří podmínky pro rekvalifikaci a uskutečňuje licenční studium specialistů pro tělovýchovné organizace, sportovní svazy aj