Zdravotní způsobilost

Směrnice ČMSA o zdravotní způsobilosti aktivních sportovců

 

 

 

Platná od 28.3.2015

 

Schváleno VV ČMSA dne 28.3.2015

                        

 

 

I.

Obecná ustanovení

 

 • Směrnice ČMSA o zdravotní způsobilosti aktivních sportovců, lékařská prohlídka, vychází z Vyhlášky č. 391/2013 Sb.zákonů ze dne 25.11.2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, je pro všechny členy ČMSA závazná.
 • Směrnice ČMSA o zdravotní způsobilosti aktivních sportovců, lékařská prohlídka, nabývá účinnosti k 28.3.2015.

 

 1.  Dopad vyhlášky na aktivní sportovce registrované v ČMSA

 

             Na výkonnostního sportovce

 • Výkonnostní sportovec je osobou, která vykonává výkonnostní sport v organizovaných sportovních soutěžích  v rámci rozpisu ČMSA a zahraničních soutěží vyjma MS,MSJ,ME,MEJ, SP a SPJ a ZOH.
 • Je osobou, která se na ně připravuje a je registrována v organizaci, která zajišťuje přípravu výkonnostních sportovců, popřípadě organizuje sportovní soutěže.   

 

           Na vrcholového sportovce

 • Vrcholový sportovec je osobou, která vykonává vrcholový sport na úrovni státní sportovní reprezentace .
 • Vrcholový sportovec je osobou, která se k reprezentaci připravuje jako člen reprezentačních družstev ČMSA nebo jako člen resortního sportovního centra, SCM, sportovního gymnázia nebo obdobného zařízení pro přípravu sportovců .

 

         Na školu se zaměřením na sport a tělesnou výchovu

 

 • Je škola, v níž se žák nebo student vzdělává v oboru vzdělání se zaměřením na sport a tělesnou výchovu.

 

         Na organizovaný sport

 

 • Organizovaný sport je sport, který sportovec vykonává v organizacích jiných než je uvedeno výše.

 

 

2.  Druhy lékařských prohlídek

         

           Tyto jsou pro účely zjištění zdravotní způsobilosti k výkonnostnímu, vrcholovému  sportu  a tělesné výchově ve sportovních školách.

 

 

Vstupní lékařská prohlídka se provádí

 

 • Při registraci sportovce do TJ nebo oddílu
  • za vykonání vstupní prohlídky zodpovídá samotný sportovec nebo jeho zákonný zástupce
  • zajišťuje obvodní pediatr, obvodní lékař, sportovní lékař nebo tělovýchovný lékař

 

 • u  vstupu sportovců do SCM
 • za vykonání sportovní prohlídky zodpovídá ČMSA
 • zajišťuje tělovýchovný lékař
 • u vstupu sportovců do sportovních gymnázií
  • za vykonání sportovní prohlídky zodpovídá sportovní gymnázium
  • zajišťuje tělovýchovný lékař
 • u vstupu sportovců do resortních sportovních center
  • za vykonání sportovní prohlídky zodpovídá resortní sportovní centrum
  • zajišťuje tělovýchovný lékař
 • při zařazení sportovce do reprezentačního družstva
  • za vykonání vstupní prohlídky zodpovídá ČMSA
  • zajišťuje tělovýchovný lékař

 

 

             Pravidelná lékařská prohlídka

 

 • příslušnou lékařskou prohlídku o zdravotní způsobilosti absolvuje sportovec nejdéle po 12 měsících, pokud jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost nestanová jinak

 

 

             Mimořádná lékařská prohlídka

 

 • pokud došlo k závažné změně zdravotního stavu vrcholového sportovce,výkonnostního sportovce nebo žáka sportovní školy
  • zajišťuje tělovýchovný lékař
 • pokud nastala porucha vědomí, popřípadě bezvědomí vrcholového sportovce, výkonnostního sportovce nebo žáka sportovní školy
  • zajišťuje tělovýchovný lékař
 • u výkonnostních nebo vrcholových sportovců mladších 18 let před zařazením do vyšší věkoví kategorie výkonnostního nebo vrcholového sportu než odpovídá jejich věku
  • zajišťuje tělovýchovný lékař
 • na žádost výkonnostního nebo vrcholového sportovce nebo žáka sportovní školy nebo jeho zákonného zástuopce, pokud nabude přesvědčení, že jeho zdravotní obtíže vznikly nebo se zhoršují při soustavném výkonu sportu nebo tělesné výchovy
  • zajišťuje tělovýchovný lékař

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.

Specifická ustanovení

 

                    Z důvodů naplnění výše uvedené Vyhlášky č. 391/2013 Sb. ČMSA ukládá:

 

 • všem svým organizačním složkám, TJ a oddílům umístit znění této směrnice na veřejně dostupných místech, např. na webových stránkách, na nástěnkách, v pokynech rodičům apod. tak, aby se zněním této směrnice o zdravotní způsobilosti se mohla seznámit celá členská základna 

 

 • všem svým členům seznámit se směrnicí ČMSA o zdravotní způsobilosti ke sportu

 

 • všem svým aktivním sportovcům nebo jejich právním zástupcům povinnosti zjistit stav své zdravotní způsobilosti a opatřit si platný doklad nebo jeho kopii o vykonání lékařské prohlídky ke sportu
  • při vstupu do TJ nebo oddílu absolvovat vstupní zdravotní prohlídku
  • absolvovat pravidelnou lékařskou prohlídku nejdéle po 12 měsících, pokud jiný právní předpis upravující zdravotní způsobilost nestanoví jinak
  • zajistit si mimořádnou lékařskou prohlídku v případech podle čl.I odst. 2 této směrnice

 

 •  všem aktivním sportovcům nebo jejich právním zástupcům odevzdat doklad své zdravotní způsobilosti, který bude přílohou registračního průkazu

 

 • Každý aktivní sportovec nebo jeho právní zástupce zodpovídá za zjištění své zdravotní způsobilosti ke sportu dle Vyhlášky č.391/2013 sb. ze dne 25.11.2013 o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu v plné šíři.  

 

 

 

Ve Smržovce dne 28.3.2015