Přestupní řád

Českomoravská sáňkařská asociace

 

 

Přestupní řád

 

 

 1. Sportovec, který se chce zúčastnit soutěží v jízdě na saních, musí být registrován v této asociaci.
 2. Každý závodník, který je řádně zaregistrován, může změnit registraci, tj. přestoupit z jednoho oddílu, klubu nebo TJ do druhého, za podmínek stanovených tímto Přestupním řádem.
 3. Závodník může hlásit přestup jen tehdy, byl-li za svůj dosavadní oddíl, klub nebo TJ registrován nejméně 12 měsíců. Výjimka platí pro závodníky, kteří změnili trvalé bydliště.
 4. Registrační doba se považuje za splněnou počtem měsíců bez ohledu na dny obou krajních dat.
 5. Závodník může hlásit přestup jen v řádném termínu, a to je od 1.7. do 6.10. běžného roku.
 6. Přestup nahlásí závodník písemně na STK ČMSA, která přestup schvaluje. Doloží souhlas dosavadního oddílu, klubu nebo TJ na žádosti o přestup.
 7. V případě nezletilých sportovců doloží souhlas zákonného zástupce s přestupem.
 8. Jestliže závodník v jednom přestupním termínu ohlásí přestup do dvou anebo více oddílů, klubů či TJ, je přestup neplatný a toto bude považováno za porušení Disciplinárního řádu ČMSA.  
 9. Ohlášený přestup může závodník odvolat v termínu, který je uveden v bodě 5.
 10. Jestliže mateřský oddíl,klub nebo TJ souhlasí s přestupem a nehodlá uplatňovat v souvislosti s tímto přestupem žádné pohledávky, potvrdí svůj souhlas na žádosti o přestup.
 11. Pokud se mateřský oddíl, klub nebo TJ výslovně nevzdá nároku na finanční vypořádání, viz čl. 10, může své požadavky  uplatnit tak, že je zašle doporučenou poštou, nejpozději do 15 dnů od podání žádosti o přestup, závodníkovi, novému oddílu, klubu nebo TJ  a STK ČMSA. Pokud STK ČMSA v uvedeném termínu neobdrží vyjádření mateřského oddílu,klubu nebo TJ pokládá se souhlas s přestupem bez finančního vyrovnání.
 12. Od závodníka může mateřský oddíl požadovat:
 1. zaplacení členských příspěvků, pokud jsou v oddíle, klubu nebo TJ zavedeny, nejvýš však za posledních 6 měsíců
 2. navrácení zapůjčené výstroje, popř. peněžitou náhradu za její poškození nebo nevrácení
 3. vyrovnání jiných pohledávek, na které má oddíl, klub, TJ nebo ČMSA právní nárok
 4. Od nového oddílu, klubu nebo TJ má právo dosavadní oddíl, klub nebo TJ požadovat za přestupujícího sportovce výchovné.

 

 1. Závodník je povinen se s mateřským oddílem,klubem nebo TJ vyrovnat nejpozději do 15. dnů od ohlášení přestupu. Má-li závodník proti vyúčtování námitky, uplatní je nejpozději do 15 dnů ode dne ohlášení přestupu u mateřského oddílu, klubu nebo TJ a tuto námitku oznámí na STK ČMSA.
 2. Mateřský oddíl, klub nebo TJ je povinen nejpozději do 20 dnů od oznámení přestupu vyrozumět písemně STK ČMSA, zda závodník pohledávky vyrovnal či nikoliv. Pokud toto oznámení neproběhne v uvedeném termínu, považují se pohledávky za vyrovnané. Pokud mateřský oddíl, klub nebo TJ oznámí, že jeho pohledávky nebyly splněny, pozastaví STK ČMSA přestup a neschválí jej dříve, pokud se závodník s mateřským oddílem klubem nebo TJ nevyrovná.  Jestliže toto závodník neučiní do 6 týdnů ode dne ohlášení přestupu, bude přestup zamítnut. Po dobu pozastavení přestupu zůstává registrační průkaz závodníka až do vyřízení u STK ČMSA a během této doby nesmí závodník závodit za žádný oddíl, klub nebo TJ.
 3. STK ČMSA přestup projedná a rozhodne o něm nejpozději do 30 dnů po obdržení žádosti vyjma případů v čl. 14
 4. Poplatky za přestup se neuplatňují
 5. Proti rozhodnutí o přestupu se může závodník odvolat do 15 dnů k VV ČMSA, a to od doručení rozhodnutí.
 6. Přestupní řád byl projednán a schválen VV ČMSA dne 3.3.2007 a tímto dnem nabývá platnosti.

 

 

 

 

Miroslav Jelen v.r.                                                       Drahoslav Hušek v.r.

předseda STK                                                             předseda ČMSA