PRAVIDLA

Mezinárodní Luge federace.pdf (329372)

 

VYDÁNÍ 2014

Schváleno na VH 24. 5. 2014

 

1 Základní ustanovení

1.1 Pravidla sáňkařského sportu obsahují souhrn všech platných pravidel pro

uspořádání závodu organizovaných Českomoravskou sáňkarskou asociací (dále

ČMSA).

1.2 Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat antidopingový kodex a

antidopingová pravidla ČOV (viz: https://www.olympic.cz/text/28--cov-proti-dopingu).

1.3 Porušení pravidel má za následek diskvalifikaci.

2 Sportovní soutěže

2.1 ČMSA vydává sportovní kalendář, schválený valnou hromadnou ČMSA, který

obsahuje: - Mistrovství

- Přebory

- Kontrolní závody

- Mezinárodní závody

- Veřejné závody

- Ostatní závody

Podmínky účasti v jednotlivých soutěžích určuje Soutěžní řád (dále SŘ).

2.2 Vekové kategorie:

mladší žactvo 7 – 11 let

starší žactvo 12 – 14 let

juniori 15 – 20 let

dospělí 21 a výše

Pro určení věkové kategorie je rozhodující rok narození.

Při závodech na začátku sezóny, tj. v době od 1. 7. do 31. 12. se zařazuje

závodník do věkové kategorie, ve které bude startovat od 1. 1. následujícího roku.

2.3 Disciplíny (upřesňuje SŘ)

- jednosedadlové saně: muži, ženy, juniori, juniorky, žáci a žákyně starší, žáci a

žákyně mladší;

- dvousedadlové saně: muži a ženy; juniori a juniorky; žáci a žákyně starší; žáci a

žákyně mladší

- družstva: muži a ženy; juniori a juniorky; žáci a žákyně starší; žáci a žákyně

mladší

_ Závody na kolečkových saních: nejede se závod dvojic a družstev.

2.4 Podmínky účasti

- platný registrační průkaz ČMSA (nebo sport pas FIL) s lékařskou prohlídkou ne

starší 12 mesíců,

- platný průkaz pojištěnce zdravotní pojišťovny,

- dosažený věk (podle 2.2).

 

2.5 Rozpis závodu

Obsah rozpisu:

- označení závodu

- pořadatel

- technické zajištění (oddíl)

- místo a datum konání

- jména odpovědných funkcionářů - organizačního štábu

- rozhodčích

- kancelář závodu

- adresu, na kterou se zasílají prihlášky, termín ukoncení prihlášek

- cas a místo losování

- technické údaje: měření casu, bezpečnostní opatření, zdravotní zajištění

- časový program

Oddíl, který technicky zajištuje závod, je povinen rozpis (návrh) zaslat 2 měsíce

před konáním Sportovně technické komisi (STK) ČMSA ve dvou vyhotoveních.

Schválený rozpis rozešle pořadatel (sekretář ČMSA) všem oddílům a delegovaným

rozhodčím, nejpozději 1 měsíc před konáním závodu.

2.6 Organizace závodu

pro zajištění sáňkarských závodů je nutno jmenovat tyto funkcionáře:

a) Organizační štáb: - vedoucí org. štábu

- sekretář

- ubytovatel

- hospodář

- zdravotní služba

Funkce mohou být podle potřeby kumulovány.

b) Sbor rozhodčích

Vedení závodu: - vedoucí závodu

- vedoucí startu

- vedoucí cíle

- velitel dráhy

- 2 techničtí rozhodčí startu (váhy a teploty skluznic)

- technický rozhodčí cíle - časomíry

- rozhodčí cíle

Jury: - předseda

- 2 členové

Rozhodčí musí po celou dobu trvání závodu používat označení „ROZHODČÍ“.

 

_ U závodu na kolečkových saních není technický rozhodčí cíle, ale je rozhodčí

technické předávky saní.

Rozpisy a plakáty musí obsahovat upozornění: “Závodníci, rozhodčí, funkcionáři a

diváci se závodu účastní na vlastní nebezpečí.“

2.7 Povinnosti organizačního štábu

Vedoucí organizačního štábu zajištuje: přípravu losování na základě přihlášek,

zdravotní službu, dopravu saní a technickou četu.

Sekretář zajištuje: vypracování startovních a výsledkových listin, vypsání diplomu

a zajištění medailí.

Hospodář zajištuje: ekonomické zabezpečení závodu a vyúčtování.

3 Saně a výstroj

3.1 Všeobecná ustanovení o saních

3.1.1 Saně musí mít jeden pár skluznic

Základními částmi saní jsou:

- 2 sanice

- 2 skluznice (ocelové)

- sedačka – vana

- dva nedělené kozlíky

_ U kolečkových saní jsou sanice opatřeny kolečky.

Jestliže je kozlík sestaven ze dvou nebo více dílu pro nastavení rozchodu saní,

nesmí se tyto díly během jízdy přestavovat nebo měnit (musí být pevně spojeny).

- jsou-li saně opatřeny podélnicemi, nesmí jejich průměr na žádném místě překročit

20 mm.

3.1.2 Skluznice nesmí být příčně dělené ani pohyblivé.

3.1.3 Hmotnost saní, včetne použitého příslušenství, nesmí překročit u dospělých

a juniorů:

- jednosedadlové saně 23 kg (25 kg za předpokladu nepřekrocení celkové váhy

(váhy se saněmi) podle pravidel pro dovažování, viz článek 3.5);

- dvousedadlové saně 27 kg (30 kg za předpokladu nepřekročení celkové váhy

(váhy težšího jezdce se saněmi) podle pravidel pro dovažování, viz článek 3.5);

U žactva:- jednosedadlové saně 16 kg

- dvousedadlové saně 22 kg

_ Váha koleckových saní není stanovena (nekontroluje se).

3.1.4 Šírka stopy, měřená na vnitřních hranách skluznic, nesmí přesáhnout

450 mm (viz nácrt 5).

3.1.5 Šírka saní nesmí v žádném místě překrocit 550 mm (včetne držadel),

3.1.6 Pro zajištení vetší bezpecčnosti musí být vnější hrany skluznic (včetne

obložení) zaobleny v poloměru nejméně 5 mm, nebo obdobně skoseny

_ Pro zajištění bezpečnosti závodníka u kolečkových saní se tyto kontrolují po

každé jízdě (technickým rozhodčím s technikem)

3.1.7 Řízení musí vycházet z funkce základních dílŮ saní podle cl. 3.1.1 a muže

být podporováno vodítkem a podélnicemi. U dvousedadlových saní muže být řízení

usnadněno pomocí opěrek pro nohy zadního závodníka.

3.1.8 Opěrky pro zadního závodníka nesmí být delší než 30 cm a smí přesahovat

sanice max. o 5 cm .

3.1.9 Kapotáž saní je povolena. Nesmí včetne podélnic a držadel být na žádném

míste širší než 550 mm a ne hlubší než 120 mm (u jednosedadlových saní svetlost).

Kapotáž nesmí vzadu přesahovat ramena a vpředu kolena závodníka.

U dvousedadlových saní se počítají kolena předního závodníka a ramena zadního

závodníka.

3.1.10 Na dvousedadlových saních musí závodníci sedět za sebou.

Odstupnování posedu je povoleno. Světlost kapotáže, včetne podélnic, nesmí od

kolen předního jezdce až k odstupnování posedu, překrocit 170 mm a k ramenum

zadního závodníka 120 mm

3.1.11 Sanice včetne skluznic nesmí být širší než 50 mm a vyšší než 80 mm.

Sanice musí mít v rozmezí středu předního a zadního kozlíku šířku min. 25 mm.

Míry skluznic, mereno mezi kozlíky: výška max. 30 mm, šírka min. 15 mm, včetne

zaoblení. Kontrola se provádí kolmo na vertikální a horizontální střední osu

skluznice.

 3.1.12 Průměr nebo šířka řídícího vodítka nesmí překročit 20 mm.

3.2 Kontroly saní, hmotnosti saní a sportovce, a výstroje

3.2.1 Na startu provádí technictí rozhodcí tyto kontroly:

- teplota skluznic (dle 3.2.2)

Provádí se i u predjezdcu. Sane s teplejším kováním nesmí na start.

- hmotnost sportovce se sanemi (dle 3.2.3)

Výsledky kontrol na startu zapíši do protokolu.

3.2.1.1 Kontrola výstroje, dovažování, váhy a rozmeru saní se provádí u

vylosovaných závodníku po dojetí do cíle vedoucím závodu a/nebo clenem jury.

3.2.2 Merení teploty skluznic

3.2.2.1 Technický rozhodcí startu provádí mezi vyvoláním ke startu a prípravou ke

startu, pomocí vyzkoušeného digitálního prístroje, oficiální merení teploty skluznic

s presností 1/10 stupne. Výsledek zapíše do protokolu.

3.2.2.2 Teplota skluznic se merí na ctyrech místech: Obe skluznice se merí mezi

kozlíky. Dále se merí na jedné skluznici ve výšce predního kozlíku a na druhé

skluznici ve výšce zadního kozlíku.

3.2.2.3 Na startu je profilove podobná kontrolní skluznice, 50 cm dlouhá, na míste

chráneném pred sluncem, jako stálé zarízení pevne umístené a jako základ pro

kontrolní merení teploty skluznic. Kontrolní skluznice nemá být umístena na

exponovaném míste a musí být chránena pred pruvanem.

Merení teploty na této kontrolní skluznici zacíná 30 minut pred zahájením startu a

opakuje se potom pravidelne každých 15 minut. Výsledek se napíše na všem

dobre viditelnou tabuli.

Rozdíly teploty skluznic, merené na úrovni startu ve výšce 0,5 až 1 m od zeme,

a teploty namerené na kontrolní skluznici nesmí prekrocit +5 ºC.

Klesne-li teplota kontrolní skluznice pod -5 ºC, smí mít skluznice dále teplotu 0 ºC.

3.2.2.4 Na startu jsou pro merení k dispozici dva stejné cejchované digitální

prístroje.

Jeden mericí prístroj slouží rozhodcímu pro oficiální merení. Druhý prístroj je urcen

rozhodcímu pro neoficiální kontrolní merení. Oba prístroje jsou pro rozlišení

oznaceny. Není dovoleno tyto prístroje predat trenérovi nebo jiné osobe ke

kontrolnímu merení.

Oficiální merení se provádí v prostoru startu.

Na startu nesmí být pripraveny k merení více jak dvoje sane.

V prostoru startu mohou být jedny sane mereny jen jednou.

3.2.2.5 Po zahájení oficiálního merení nesmí sane opustit ohranicený startovní

prostor. To platí i pro opoždený start.

3.2.2.6 Po provedené kontrole na startu až po kontrolu v cíli nesmí být sane

meneny ani upravovány.

_ Koleckové sane smí být pred startem roztáceny pouze rukou (nesmejí být jinak

zahrívány).

3.2.2.7 Jakákoliv úprava závodních saní pro zlepšení kluzných vlastností je po

oficiální kontrole saní zakázána.

3.2.2.8 Zmeny a výmena saní

Zmeny na saních a jejich výmena jsou povoleny, behem jedné disciplíny v rámci

platných predpisu pro sane.

3.2.3 Kontrola váhy závodníku a závodních saní

3.2.3.1 Každý závodník vstoupí se závodními sanemi na váhu

(u dvousedadlových jeden závodník se sanemi, druhý bez závodních saní), pritom

soucet osobní váhy, váhy závodního oblecení (= 4 kg), dovážení a váhy závodních

saní (celkem) nesmí prekrocit urcený.

Výsledek se zanese do protokolu.

3.2.3.2 Váha má delení a zobrazení po 100 gramech.

3.2.3.3 Pro predbežné vážení závodníku, pod dozorem jednoho rozhodcího, musí

být umístena stejne cejchovaná váha na startu.

Tyto váhy musí být 1,5 hodiny pred zacátkem závodu závodníkum k dispozici.

Protokol o cejchování váhy musí být k dispozici u poradatele.

3.3 Všeobecné predpisy pro výstroj

Veškeré cásti výstroje, vcetne prilby a obuvi, musí priléhat na telo závodníka.

Jakékoliv zmeny nejsou dovoleny. Ochranné štíty jsou povoleny. Aerodynamické

spojení mezi hlavou a horní cástí tela není dovoleno. Pomocné držení hlavy je

povoleno, ale nesmí zmenit priléhavost závodního oblecení na telo.

3.3.1 Každý závodník se má zúcastnit závodu v rádném, cistém, nepoškozeném

závodním oblecení.

3.3.2 Další ochrana tela je povolena, musí však priléhat na telo, nesmí prekrocit

sílu 10 mm. Toto se netýká oblasti zad závodníka, kde je povolena míra oblecení s

maximální délkou 300mm a šírkou 250mm v podélné ose tela.

3.3.3 Rukavice

Na rukavicích jsou povoleny špice nebo hácky v max. délce 5 mm. Upevnení špic

nebo hácku musí být provedeno tak, že mimo vnejší hranu u každé jednotlivé špice

na zbývajících 3 stranách musí být okraj nejméne 2 mm (viz nácrt 6).

3.3.4 Nošení prilby je povinné. Každý závodník musí nosit vhodnou, rádne

pripevnenou prilbu. Prilba musí odpovídat CSN EN 13484 Prilby pro sánkare.

3.3.5 Závodní obuv

Pro závodní obuv, jejíž nošení je povinné, je predepsáno (viz nácrt 7):

- síla podrážky závodních bot nesmí na žádném míste prekrocit 20 mm. Zaoblení

je povoleno.

- výška závodní obuvi, oblecené a zapnuté, merená v pravém úhlu k podložce smí

mít max. 20 cm.

- závodní obuv, oblecená a zapnutá, musí dovolit normální chuzi a držení tela.

- návleky jsou zakázány, (platí i pro návleky na závodních oblecích).

- mechanické a elastické napínáky pro nohy jsou zakázány.

3.4 Ztráta předmětu

Ztráta predmetu pri jízde na dráze (mimo štítu nebo brýlí) je posuzována podle

cl. 1.3 (diskvalifikace).

_ U koleckových saní není ztráta osicky nebo kolecka duvodem k diskvalifikaci.

3.5 Dovažování

3.5.1 Pri souteži jednotlivcu žen, mužu, juniorek a junioru, a také pri souteži dvojic

dospelých a junioru je dovoleno nošení dovážení.

3.5.1.1 Výše maximálního dovážení je toto:

- muži a juniori 13 kg

- ženy a juniorky 10 kg

- dvojice (dospelí a juniori) 10 kg

3.5.1.2 Muži mohou dovážit 100 % z rozdílu vlastní hmotnosti a základní

hmotnosti (90 kg).

3.5.1.3 Ženy mohou dovážit 100 % z rozdílu vlastní hmotnosti a základní

hmotnosti (75 kg).

3.5.1.4 Dvojice (dvojkari) dospelých mohou dovážit 75 % z rozdílu vlastní

hmotnosti a základní hmotnosti (90 kg).

U dvojic není dovažování dovoleno v prípade, že soucet vlastních hmotností

predního a zadního jezdce prekrocí 180 kg.

Pokud jeden z obou závodníku prekrocí váhu 90 kg, tak se váha pres 90 kg pricítá

lehcímu.

Potom, pokud je zbývající rozdíl tohoto partnera do 90 kg, se muže provést

dovážení podle odpovídající váhové tabulky.

3.5.1.5 Juniori mohou dovážit 75 % z rozdílu vlastní hmotnosti a základní

hmotnosti (90 kg).

3.5.1.6 Juniorky mohou dovážit 75 % z rozdílu vlastní hmotnosti a základní

hmotnosti (75 kg).

3.5.1.7 Dvojice (dvojkari) junioru mohou dovážit 50 % z rozdílu vlastní hmotnosti a

základní hmotnosti (90 kg).

U dvojic není dovažování dovoleno v prípade, že soucet vlastních hmotností

predního a zadního jezdce prekrocí 180 kg.

Pokud jeden z obou závodníku prekrocí váhu 90 kg, tak se váha pres 90 kg pricítá

lehcímu.

Potom, pokud je zbývající rozdíl tohoto partnera do 90 kg, se muže provést

dovážení podle odpovídající váhové tabulky.

3.5.1.8 Dovážení musí nést každý závodník sám.

3.5.2 Hmotnost závodního oblecení je konstantní 4 kg a muže být u všech

disciplín dorovnáno (dováženo).

3.5.3 Dovážení nesmí být v žádném prípade umísteno na sportovním zarízení.

Dovážení musí být nošeno v prostoru trupu a/nebo stehen a nesmí být volne

pohyblivé. Melo by být všité a rozdelené tak, aby nezpusobilo svými výstupky

žádné pohmoždení nebo jiné zranení.

Dovážení, vcetne upevnení a ochrany tela dohromady, nesmí prekrocit tlouštku

20 mm.

Toto ale neplatí pro oblast zad závodníka, kde muže mít oblecení tlouštku max.

30 mm, a to v šírce 25 cm k podélné ose tela.

3.5.4 Tabulky pro dovažování jsou ve zvláštní príloze techto pravidel.

3.6 Ustanovení o reklame

3.6.1 Závodní oblecení a oblecení

Všechny díly oblecení mohou mít reklamu výrobce a jiného sponzora.

Celková velikost všech reklam na oblecení (vcetne pokrývky hlavy, rukavic, obuvi)

nesmí prekrocit 450 cm2.

Celková plocha musí být rozdelena nejméne do trí až peti cástí.

Celková velikost jednotlivých cástí nesmí prekrocit 100 cm2.

Reklamy na oblecení se merí „v klidu“, ne na tele závodníka (po oblecení).

3.6.2 Prilba

Na prilbe smejí být dve reklamy výrobce v maximální velikosti 15 cm2 na každé

strane hlavy nad ušima.

Reklamní plocha nad celem patrí výlucne FIL 60 cm2.

Vedle toho je dovolen národní emblém (znak) max. 30 cm2 a jméno závodníka

(max. dvakrát), nebo název klubu (oddílu) o velikosti písma max. 15 mm na zadní

cásti prilby. Oznacení nesmí omezit oficiální reklamu FIL.

3.6.3 Brýle, vizír, ochranný štít

Tyto pomucky, které lze získat v obchode, smí mít dve oznacení výrobce, ne vetší

než 15 cm2.

Šírka popruhu je omezena na 4 cm. Pri dvojitém popruhu smí mít oznacení

výrobce pouze jeden popruh.

3.6.4 Cepice, celenka, jiná pokrývka hlavy

Smí mít maximálne dve oznacení výrobce a/nebo jiného sponzora, s celkovou

plochou max. 90 cm2.

3.6.5 Startovní císla

Reklamy na startovních císlech jsou povoleny. Plocha reklamy musí být menší než

startovní císlo.

Pri mistrovských soutežích se musí nosit startovní císla, která jsou dodána

poradatelem.

3.6.6 Závodní boty

Závodní boty smí mít jen oznacení výrobce na každé bote.

3.6.7 Rukavice

Rukavice smí mít jen oznacení výrobce na každé rukavici. Oznacení smí být

rozdeleno do dvou cástí. Celková plocha oznacení nesmí prekrocit 15 cm2 na

jedné rukavici.

15

3.6.8 Závodní sane

Na celých saních vedle oznacení výrobce smí být ješte pet dalších reklam, z toho

maximálne dve na spodní cásti vany. Plocha reklamy na spodní cásti vany nesmí

prekrocit 900 cm2.

3.6.9 Závodník

Reklama se závodníkem je dovolena jen se svolením svazu.

Jméno, titul a zobrazení závodníka smejí být použity pro reklamu jen jednou.

3.6.10 Zakázaná reklama

Každý druh reklamy na alkohol s obsahem nad 10%, tabák a nelegální drogy.

Každá náboženská nebo rasová diskriminace.

4 Sánkarské dráhy

4.1 Základní predpis

Všechny závody se konají na takových drahách, které jsou postaveny podle

smernic pro výstavbu drah (viz IRO, príloha 1).

4.2 Definice druhu drah

4.2.1 Umelé dráhy jsou takové dráhy, které jsou vybaveny zvláštními zarízeními

stavebního druhu pro sánkarský sport.

4.2.2 Umele chlazené dráhy mají stejné znaky jako umelé, ale mají prídavné

zarízení pro vyledování povrchu (chladící zarízení).

4.2.3 Prírodní dráhy jsou takové dráhy, které jsou prizpusobeny terénu a nejsou

vybaveny umele vystaveným zarízením (zatácky).

4.3 Podmínky pro výstavbu drah

4.3.1 Umele chlazené a umelé dráhy se staví podle techto požadavku.

4.3.1.1 Místo pro stavbu dráhy je pokud možno na severní strane, pro dopravu

snadno dostupné.

4.3.1.2 Nejmenší délka dráhy (start-cíl) pro muže jednosedadlové 1000 m, pro

ženy, dvousedadlové sane a dorost 800 m.

Zkrácené dráhy musí být nejméne 400 m dlouhé.

Nejvetší délka dráhy pro muže je 1250 m, pro ženy, dvojice a dorost 1050 m.

4.3.1.3 Pro zajištení sportovní úrovne sánkarských drah, by mela mít dráha

nejméne tyto parametry:

- jedna levá zatácka

- jedna pravá zatácka

- jedna vlásenka

- jedno eso

- labyrint

- rovinka

4.3.1.5 Technicky nárocné prvky by mely být umísteny v horních dvou tretinách

dráhy.

4.3.1.6 Doporucuje se v cíli vybudovat atraktivní zatácku.

4.3.1.7 Dojezd za cílem nemá mít více jak 20 % a musí poskytovat možnost

vystoupit z dráhy po celé délce dojezdu.

Délka dojezdu musí být taková, aby sane bez brzdení na konci dojezdu

neprekrocily rychlost 40 km/h.

4.4 Zarízení startu

Dráhy musí být vybaveny startovacími bloky, aby byl umožnen start všech

disciplín.

Prostor startu musí být rešen tak, aby se mohl oddelit od diváku a dalších

funkcionáru.

4.4.1 Vlastní zarízení startovacího bloku

4.4.1.1 Vodorovná vyledovaná plocha má umožnit zaujetí základního posedu

závodníka. Délka vodorovné vyledované plochy k startovacím držákum (madlum)

je nejméne 2 m. Délka této plochy od madel k zacátku spádu dráhy je 50 cm

4.4.1.2 Dve startovací madla vybudovaná po stranách startovacího bloku musí

mít možnost nastavení jak ve smeru horizontálním tak vertikálním (viz nácrt 9).

Startovací zarízení (madla) mohou být použita závodníky pro zvýšení pocátecní

rychlosti.

Rozmery startovacího bloku:

- od ledu k hornímu okraji madel stejnou výšku 230 - 250 mm

- vnitrní vzdálenost madel 700 mm

- cást madel na uchopení min. 150 mm

- prumer madel 27 mm

- povrch madel vroubkovaný

Konstrukce madel musí být zhotovena tak, aby nedošlo pri odrazu závodníka k

deformaci.

4.4.1.3 Startovací mustek musí být jak v horní tak dolní cásti tak zaoblen, aby

umožnil správný vjezd do dráhy.

4.4.1.4 Fotobunka na startu musí být zabudována 5 až 15 m od madel. Její

umístení musí být zretelne barevne oznaceno.

4.5 Úprava dráhy

Dráha musí být pri posledním tréninku upravena tak jako pri 1. finálové jízde.

Dráha musí být osvetlena tak, aby byla rovnomerne jasná bez stínu a pološera.

Aby bylo možno dráhu vždy udržovat v optimálním vyledovaném stavu, je nutno,

aby podél dráhy byl zaveden vodovod.

4.6 Bezpecnostní predpisy

4.6.1 Umelé dráhy

4.6.1.1 Zarízení dráhy, zatácky, rovinky, podchody, prechody, dopravní zarízení a

vše, co souvisí s dráhou, musí být tak vybudováno, aby byla zajištena nejvyšší

bezpecnost. Pokud budou bezpecnostní predpisy na dráze opomenuty natolik, že

je ohrožena bezpecnost a zdraví úcastníku, muže vedoucí závodu dráhu uvolnit

teprve tehdy, až budou nedostatky odstraneny.

Jestliže vykonaná opatrení nestací zajistit bezpecnost úcastníku, je vedoucí

závodu zmocnen po porade s jury zkrátit dráhu. Stav sánkarské dráhy se

kontroluje po dobu celého závodu.

4.7 Zmena dráhy behem jedné disciplíny

Jestliže nastanou behem závodu takové klimatické podmínky, že nelze zajistit

všem závodníkum stejné podmínky (sníh, obleva aj.), musí organizátor zajistit

dostatecnou pracovní skupinu pro krátkodobou úpravu (asi 1 min) dráhy -

zametace. Rozhodnutí o nasazení a rytmu vymetání patrí veliteli dráhy po dohode

s vedoucím závodu. Toto rozhodnutí musí být známo pred každou jízdou a vcas

oznámeno vedoucím družstev. Jakékoliv samovolné, vedomé upravování dráhy je

behem jedné jízdy zakázáno.

5 Prihlášky k závodu a losování

Prihlášky k závodu zasílají oddíly na predepsaných tiskopisech (viz príloha 1) na

organizátora závodu a v termínu predepsaném rozpisem.

5.1 Losování

5.1.1 Startovní poradí se losuje verejne. Losuje se soucasne jméno a císlo.

5.1.2 U dvousedadlových saní musí být složení dvojice oznámeno jmenovite pred

losováním.

5.1.3 Podaná jmenovitá prihláška dvousedadlových saní je závazná a nesmí být

po dobu trvání disciplíny menena.

5.1.4 Výmena vylosovaných císel je zakázána.

5.1.5 Dobu a místo losování stanoví rozpis závodu.

5.1.6 Losování rídí vedoucí závodu.

5.1.7 Losování se zúcastní minimálne jeden clen jury.

5.1.8 Poradatel rozhodne jaká startovní císla budou použita, bud nálepky, nebo

nátelníky.

Startovní císla jako nálepky nesmí mít vetší plochu jak 50 cm2.

Jsou umístena na prilbách, stará císla se musí odstranit. Poradatel urcí místo na

prilbe, kde se startovní císlo umístí.

Startovní císla jako nátelník musí být zhotoveny z priléhajícího elastického

materiálu. Reklamy na techto startovních císlech jsou dovoleny. Plocha reklamy

musí být menší než vlastní startovní císlo.

5.1.9 Výsledky losování a urcení startovního poradí musí být ihned oznámeny,

predány písemne vedoucím družstev a viditelne vyvešeny na startu a v cíli.

6 Startovné

Startovné vybírá poradatel ve výši stanovené v rozpisu. Startovné použije

poradatel na zajištení cen.

7 Startovní poradí a pocet jízd

7.1 Pocet finálových jízd

U mistrovských a kontrolních individuálních závodu se závod jede na dve finálové

jízdy. Pri závodu družstev dospelých a junioru se jede na jednu finálovou jízdu, pri

závodu družstev žactva na dve finálové jízdy.

7.1.1 Pocet finálových jízd u verejných a ostatních závodu urcí poradatel v

rozpisu.

7.1.2 Prestávka mezi 1. a 2. finálovou jízdou dvousedadlových saní musí trvat

nejméne 20 minut.

_ U závodu na koleckových saních prestávky mezi finálovými jízdami nejsou.

7.2 Startovní poradí

7.2.1 Ve všech kategoriích jednosedadlových saní individuálních závodu se

startuje podle tohoto príkladu:

1. jízda - podle vylosování – ( napr. 1 – 30)

2. jízda - podle výsledku z 1. jízdy – poslední až první

7.2.2 Dvousedadlové sane: 1. jízda podle vylosování (napr. 1 – 20)

2. jízda podle vylosování (napr. 20 – 1).

_ U závodu na koleckových saních se startuje ve všech kategoriích podle

vylosovaného poradí. U dvoudenních závodu se druhý den startuje v opacném

poradí.

V prípade nezavineného prodlení závodníka na startu delšího než 5 minut (úprava

a oprava saní, transport), startuje další závodník dle vylosovaného poradí. Jakmile

se sane a závodník dostaví na start, muže být start povolen.

7.3 Soutež družstev

Družstvo tvorí: 2 muži (juniori, žáci) (do skupiny 1. a 2.)

1 žena (juniorka, žacka)

1 dvojice (dospelých, junioru, žactva)

Losování a startovní poradí:

Každému prihlášenému družstvu se vylosuje startovní císlo. Toto startovní císlo

platí pro každého úcastníka družstva v jednosedadlových saních.

Príklad: M - 1.skupina - družstvo st. c. 1 až družstvo s posledním st. c.

2. skupina - družstvo s posledním st. c. až družstvo st. c. 1

Ž - jako 1. skupina u mužu

Dvojice - jako 2. skupina u mužu.

8 Start

8.1 Pravidla startu

8.1.1 Ve všech disciplínách je predepsán start ze startovního bloku (startovací

rampa).

8.1.2 Doba startu a poradí závodníku musí být viditelne vyvešeny na startu a v cíli

a každý závodník má povinnost sám se vcas informovat.

8.1.3 Oznámení startu

8.1.3.1 Zahájení každé jízdy oznámí rozhlasem vedoucí cíle (hlasatel)

v intervalech 15 - 10 - 5 min.

8.1.3.2 Oznámení startu je pokynem pro kontrolu saní ve startovacím prostoru.

8.1.3.3 Závodník má povinnost po vyvolání ke startu dostavit se behem 2 min. na

start.

8.1.3.4 Na startu ve vymezeném prostoru smí být jen jeden clen doprovodu

(trenér).

_ U závodu na koleckových saních – v prípade, že dojde k prodleve delší

15 minut, a to z jakýchkoliv duvodu, muže vedoucí družstva uplatnit nárok na jízdu

pro rozehrátí kolecek saní.

8.2 Startovní povel

8.2.1 1 Je-li startovací zarízení vybaveno svetelnými signály, používá se zelené

a cervené svetlo.

8.2.1.2 Pri cerveném svetle je dráha uzavrena.

Pri zeleném svetle je pro závodníka na startu start povolen.

8.2.1.3 Po povolení startu "start volný" musí jednosedadlové sane behem 30 sek.,

a dvousedadlové sane behem 45 sek., odstartovat. Start je platný, jestliže

závodník behem této doby opustí startovací madla.

8.2.1.4 Pokud nejsou na startu startovací hodiny, použije rozhodcí startu rucní

stopky. Po signálu "start volný" (zelené svetlo) odpocítává podle stopek: 15 – 10 –

5 – 4 – 3 – 2 - 1-odjezd. Platný start je tehdy, jestliže závodník opustí do povelu

"odjezd" startovací madla.

Po uzavrení dráhy (havárie, chyba na el. merení) obdrží následující závodník od

rozhodcího startu cas na prípravu 2 min. pred povelem "start volný".

8.2.1.5 Uvolnení startu je jednak optické, dobre viditelným casovým zarízením a

také soucasne akustické (v našem prípade pocítáním).

8.3 Chybný start

Pri chybném startu, který nezavinil závodník, je nutno narídit nový start.

O startovním case opakovaného startu rozhodne vedoucí závodu po okamžité

informaci od rozhodcího startu. Závodník musí odstartovat do 20 minut od

oznámení nového startu.

8.4 Startovní intervaly

8.4.1 1 Na trati smí být jen jeden závodník (dvojice).

8.4.2.1 Rozhodcí startu smí závodníkovi povolit start teprve tehdy, když obdrží z

cíle povel "Trat je volná".

8.5 Pomoc pri startu

Pomocné zrychlení saní tretí osobou jak pri tréninku tak i pri závode je zakázáno.

9 Pravidla jízdy

U všech závodu musí být dráha od startu až do cíle projeta vsede, nebo vleže na

zádech, pricemž prerušení jízdy pádem v dráze není duvodem k diskvalifikaci.

Cíl (a tím ukoncení jízdy) je definován svetelným paprskem elektrického merení.

Jeho umístení musí být zretelne barevne oznaceno.

9.1 Opuštení saní

9.1.1 Jestliže závodník nemuže pro malý sklon dráhy, sníh nebo jiné príciny uvést

sane do plynulé jízdy, pak smí pomocí rozbehu uvést sane do pohybu.

9.1.2 Pomoc tretí osoby je zakázána.

9.1.3 Závodník musí projet cílem v kontaktu se svými sanemi. Tlacení, hrabání

nebo chuze se sanemi k dosažení cíle není dovolena a vede k diskvalifikaci.

9.2 Chování závodníku a funkcionáru

Každý závodník a funkcionár, který se zúcastní závodu, se musí chovat podle

zásad fair play a zásad slušného chování. Behem závodu je funkcionárum a

závodníkum zakázáno požívat alkoholické nápoje.

Prestupky funkcionáru projednává Výkonný výbor CMSA.

10 Merení casu

Pro merení casu se vyžaduje automatické elektronické merení s presností na

1/1000 sec.

10.1 Kontrola merení

Merící zarízení (elektrocas) musí být nejpozdeji 20 minut pred zahájením každé

disciplíny provozuschopné a musí být odborne prezkoušeno.

10.2 Poruchy

10.2.1 1 V prípade poruchy elektrocasu musí tuto odpovedný rozhodcí hlásit

vedoucímu závodu, který preruší závod na tak dlouho, dokud není zaruceno

bezchybné merení.

10.2.1.2 Závodníci, u kterých elektrocas selhal, musí jízdu opakovat ihned jak

jsou pripraveni k jízde, nejpozdeji do 20 min. od pokynu vedoucího závodu. Toto

platí i pro tréninkové jízdy.

10.2.1.3 Pri delším výpadku elektrocasu behem jedné jízdy muže vedoucí závodu

po porade s jury tuto jízdu zrušit.

10.3 Výpocet výsledku

10.3.1 Oficiální výsledky vzniknou sectením casu, kterých závodník dosáhl

v jednotlivých finálových jízdách.

10.3.2 Pri rovnosti casu u dvou nebo více závodníku získají tito stejné umístení

(konecné výsledky).

10.3.3 Jména a startovní císla všech vyrazených závodníku se uvedou ve

výsledkové listine s poznámkou: nedostavil se na start (DNS), nebo nedojel (DNF),

nebo diskvalifikace (DSC).

10.3.4 Oficiální výsledkovou listinu podepíše vedoucí závodu a predseda jury.

10.3.5 Každý vedoucí zúcastneného družstva (oddílu) obdrží kopii výsledkové

listiny.

10.3.6 Dva výtisky výsledkové listiny se zašle poradatel na sekretariát CMSA

(jeden pro predsedu STK).

10.4 Výsledková listina a záznam zmerených casu jsou dokladový materiál

sloužící jako podklad pro eventuální protesty. Oddíl, který závod technicky zajištuje

je povinen uložit všechny doklady po dobu nejméne 1 roku.

11 Trénink

11.1 Tréninkové jízdy

11.1.1 Pocet tréninkových jízd

Poradatel závodu musí zajistit nejméne dve tréninkové jízdy pro jednosedadlové i

dvousedadlové sane. Závodník (dvojice) musí minimálne jednu jízdu absolvovat po

celé délce dráhy (start-cíl).

11.1.2 Pri tréninkových jízdách se merí dosažené casy závodníku a jsou uvedeny

ve výsledkové listine.

11.1.3 Snížení poctu tréninkových jízd

Jestliže v dobe tréninku nastanou nepredvídatelné okolnosti (obleva, snežení),

které zamezí závodníkum absolvovat tréninkové jízdy, preruší vedoucí závodu

trénink a po dohode s jury stanoví nový termín tréninku.

11.1.4 Jakékoliv sporné prípady o poctu tréninkových jízd a jejich uskutecnení

rozhoduje vedoucí závodu, zpravidla po porade s jury.

11.1.5 Závodníkum je zakázáno svévolne trénovat na dráze mimo vymezený cas

k tréninku.

11.2 Uvolnení dráhy pro trénink

Vedoucí závodu smí uvolnit dráhu pro trénink jestliže:

11.2.1 je v provozu rozhlasové zarízení a je zajišteno telefonické spojení nejméne

mezi startem a cílem,

11.2.2 jsou splnena bezpecnostní opatrení,

11.2.3 je zajištena zdravotní služba.

11.3 Systematický trénink

Podle casových a povetrnostních podmínek muže vedoucí závodu, zpravidla po

dohode s jury, povolit tréninkovou jízdu na zkrácené dráze (systematickou), pri

které se obvykle nemerí dosažený cas.

23

Nezúcastní-li se závodník systematického tréninku, tento se mu škrtá bez náhrady.

12 Vedení závodu

K vedení závodu patrí: - vedoucí závodu

- vedoucí startu

- vedoucí cíle

- velitel dráhy

12.1 Vedoucí závodu

12.1.1 Je zodpovedný za prubeh závodu.

12.1.2 Pro trénink a pro závod, po dohode s velitelem dráhy, uvolnuje dráhu.

12.1.3 Jestliže jury zjistí nejakou závadu, která by mela vliv na hladký prubeh

závodu, musí vedoucí závodu tuto ihned nechat odstranit.

12.1.4 Uvolní dráhu pro trénink a závod teprve tehdy, až jsou všichni rozhodcí a

zdravotní služba na svých místech a technické zarízení po prezkoušení je v

provozu.

12.1.5 Pri úrazu, nebo pri technické závade na zarízení uzavírá vedoucí závodu

dráhu až do doby, kdy je pokracování závodu možné.

12.1.6 Pri úrazu, zrejme vyžadujícím vyšetrení nebo ošetrení v nemocnici, vyplní

„Záznam o úraze pri souteži saní“ viz príloha 2.

12.1.7 O všech závažných problémech pri rízení závodu informuje predsedu jury

a vedoucího organizacního štábu.

12.1.8 Vedoucí závodu respektuje rozhodnutí jury.

12.1.9 Vedoucí závodu pri porušení pravidel rozhoduje v první instanci o

diskvalifikaci.

12.1.10 Vedoucí závodu je povinen pred tréninkem a závodem prohlédnout

s velitelem dráhy celou dráhu a její zarízení.

12.2 Vedoucí startu

Zodpovídá za koordinaci všech cinností v prostoru startu (clánek 8).

Dává závodníkovi povel „start volný “.

Dohlíží na kontroly na startu (viz 3.2.1) a zajištuje hladký prubeh startu.

Jakékoliv porušení pravidel hlásí okamžite vedoucímu závodu.

12.3 Vedoucí cíle

Zodpovídá za koordinaci všech cinností v prostoru cíle, zodpovídá za merení a

evidenci dosažených casu a za kontroly v cíli.

12.4 Velitel dráhy

Veliteli dráhy prísluší zajistit závodní dráhu v bezvadném stavu pro trénink i závod.

Je povinen ihned nahlásit vedoucímu závodu duvody, které brání hladkému

prubehu závodu.

13 Jury

13.1 Úkoly jury

13.1.1 Jury je nejvyšším orgánem a vykonává v rámci pravidel dozor s právem

rozhodovat behem celého závodu.

13.1.2 Vedle kontrolní cinnosti rozhoduje jury o písemných protestech prostou

vetšinou hlasu.

13.1.3 Každý clen jury má bez predchozího ohlášení prístup ke všem technickým

zarízením, která jsou pro konání závodu potrebná.

13.1.4 Clenové jury musí být prítomni pri závode od zacátku tréninku.

13.1.5 Nedostaví-li se nekterý clen jury, rozhodne o novém clenu jury predseda

jury s vedoucím organizacního štábu závodu.

13.2 Složení jury

13.2.1 Jury má tri cleny.

13.2.2 Clenem jury muže být jen jeden príslušník porádajícího oddílu. Clenem jury

muže být nositel licence rozhodcího nejméne III. trídy, predsedou jury nejméne

II. trídy.

14 Protesty

14.1 Jestliže se úcastník behem závodu cítí poškozen, má vedoucí družstva

(trenér) právo podat protest.

14.2 O protestu rozhoduje jury.

14.3 Podání protestu

14.3.1 Protest musí být podán písemne a musí být podepsán vedoucím družstva

(trenérem).

14.3.2 Vedoucí družstva (trenér) predá protest predsedovi jury.

14.3.3 Pri podání protestu zaplatí poplatek 100 Kc.

14.3.4 Predání písemného protestu musí být nejpozdeji 20 min. po skoncení

jízdy, ve které došlo k predmetu protestu.

14.4 Projednání protestu

14.4.1 K projednání protestu se jury sejde ihned po odevzdání protestu.

14.4.2 Jury muže použít všechny na míste dosažitelné osoby, s duvodem

protestu související, a veci k objasnení.

14.4.3 Rozhodnutí jury v protestech je konecné, nenapadnutelné, bez odkladného

úcinku.

14.4.4 Poplatek k protestu se vrátí v plné výši, jestliže se protest rozhodne ve

prospech protestujícího.

14.4.5 Pri zamítnutí protestu propadá poplatek ve prospech poradatele.

14.4.6 Jestliže se události nebo prehmaty proti pravidlum zjistí teprve po skoncení

závodu, rozhoduje o protestu výkonný výbor CMSA.

15 Zdravotní zabezpecení

15.1 Aby bylo možno ve všech prípadech dosáhnout zdravotní službu, musí být

na lehce dosažitelném, v každé dobe a všem úcastníkum známém míste, v

bezprostrední blízkosti závodní dráhy a jako taková oznacena.

15.2 Poradatel je povinen zajistit místnost pro poskytnutí první pomoci.

15.3 Poradatel zajistí možnost bezpecného transportu zranených podél celé

dráhy.

15.4 Každý závodník je povinen po kolizi na dráze vyhledat zdravotní službu,

která závodníka vyšetrí, zda je schopen pokracovat v závode.

16 Pojište

Pri rešení tohoto problému je treba vycházet z platných predpisu pro pojištení,

jednak v rámci telovýchovy a dále ze všeobecných predpisu pro porádání

sportovních akcí. Doporucuje se úrazové pojištení!

17 Udelení titulu a medailí, vyhlášení výsledku

Upresnuje soutežní rád CMSA.

18 Doplnující pravidla pro závody na koleckových saních ozn. _

K bodu 2.3: rozšírení o závody na koleckových saních (nejede se závod dvojic a

družstev).

K bodu 2.6 odst. b: U závodu na koleckových saních není technický rozhodcí cíle,

ale je rozhodcí technické predávky saní.

K bodu 3.1.1.: u koleckových saní jsou sanice opatreny kolecky.

K bodu 3.1.3: váha koleckových saní není stanovena (nekontroluje se).

K bodu 3.1.6: Pro zajištení bezpecnosti závodníka u koleckových saní se tyto

kontrolují po každé jízde (technickým rozhodcím s technikem).

K bodu 3.2.2.6: koleckové sane smí být pred startem roztáceny pouze rukou

(nesmejí být jinak zahrívány).

K bodu 3.4: U koleckových saní není ztráta osicky nebo kolecka duvodem

k diskvalifikaci.

K bodu 7.1.2: u závodu na koleckových saních prestávky mezi finálovými jízdami

nejsou.

K bodu 7.2: U závodu na koleckových saních se startuje ve všech kategoriích

podle vylosovaného poradí. U dvoudenních závodu se druhý den startuje

v opacném poradí.

K bodu 7.2: v prípade nezavineného prodlení závodníka na startu delšího než

5 minut (úprava a oprava saní, transport), startuje další závodník dle vylosovaného

poradí. Jakmile se sane a závodník dostaví na start, muže být start povolen.

K bodu 8.1: U závodu na koleckových saních – v prípade, že dojde k prodleve

delší 15 minut, a to z jakýchkoliv duvodu, muže vedoucí družstva uplatnit nárok na

jízdu pro rozehrátí kolecek saní.

19 Záverecná ustanovení

Pro zpracování pravidel sánkarského sportu byla použita mezinárodní pravidla IRO

z roku 2014, možnosti a zkušenosti z praxe na drahách v Cesku.

Tato pravidla platí od 1. 10. 2014.

Vydáním techto pravidel pozbývají platnosti pravidla z roku 2006, vcetne zmen a

doplnku.

Miroslav Jelen Drahoslav Hušek

predseda STK predseda CMSA

Príloha 1

Ceskomoravská sánkarská asociace

Prihláška k závodu

Název závodu:………………….……………………………….

Oddíl saní TJ:……………………………………………….…..

Kategorie Jméno a príjmení závodníka Rodné císlo Zdrav. pojištovna

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

………. ………………………………. …………….. ………….

Vedoucí družstva:………………………..

Pocet dalšího doprovodu (pro ubytování) …….. osob.

Datum:……………….. Podpis:…….………………..

28

Príloha 2

Ceskomoravská sánkarská asociace

Záznam o úraze pri souteži saní

Název závodu:………………………………………………………………...………

Porádající oddíl:……………………………………………………………………….

Jméno a príjmení zraneného: ………………………..……………………………..

Rodné císlo: …………………………/……..

Oddíl zraneného: ……………………….. Zdravotní pojištovna (císlo):………….

Cas úrazu: datum: ……………………………………. cas: …….…..……………..

Místo úrazu (úsek dráhy): …………………………………………………..……….

Podrobné vylícení úrazu a rozsah zranení (zranená cást tela, druh poranení,

príciny úrazu), prípadne rozvedte v príloze:

……….……………………………….……………..……….…………………………

……….……………………………….……………..……….…………………………

……….……………………………….……………..……….…………………………

……….……………………………….……………..……….…………………………

……….……………………………….……………..……….…………………………

Jména svedku: …….……………………………….……………..……….………….

První pomoc (ošetrení) poskytnuta (kým):……………………………..……….…..

Den, cas (jen pokud se liší od casu úrazu): ……………………………………….

V:…………………………………………….... dne:………………………………….

Vedoucí závodu: ……………………………………….…Podpis: …..……………..

Vedoucí org. štábu: ………………………….……..….....Podpis: ……….………..

Uvedené údaje odpovídají skutecnosti.

Podpis zraneného (pokud je to možné): …………………………………………...__